web analytics

Odensehuis Assen: het huis met een hart

 

 

Organisatie

 

Verschillende enthousiaste medewerkers zetten zich elke dag met hart en ziel in om het Odensehuis een warm welkom voor u te laten zijn.
De dagelijkse leiding is in handen van een coördinator. Elke dag zijn er meerdere vrijwilligers aanwezig voor de begeleiding en ondersteuning tijdens het zoveel mogelijk gevarieerde programma. Daarnaast bepaalt het bestuur de vorm voor de organisatie en zorgt voor het beleid.
Het huidige bestuur bestaat uit Margreet Boersma (voorzitter), Henri Ploeg (penningmeester) en Frida Dreves (secretaris).

 

Missie en Visie

Missie

Het Odensehuis vindt het belangrijk dat mensen met dementie een waardevolle plaats in nemen in onze samenleving en zolang mogelijk thuis kunnen wonen. Hiervoor biedt het Odensehuis een inloophuis van, voor en door mensen met dementie en geheugenverlies en hun naasten.

Het Odensehuis geeft een stem aan mensen met dementie en mantelzorgers krijgen door ons huis een platform aangeboden. 

Visie
Een Odensehuis heeft het karakter van een huiskamer, waarin ondersteunende en creatieve activiteiten ondernomen kunnen worden. Bezoekers kunnen in een ongedwongen sfeer hun gedachten afleiden van of meer inzicht krijgen in hun ziekte.
Bezoekers voeren zolang mogelijk zelf de regie over hun leven en kunnen werken aan de opbouw van een sociaal netwerk. Het Odensehuis biedt steun aan mantelzorgers/naasten zodat zij de zorg voor de dementerende op maat  kunnen vormgeven.
Het Odensehuis is ontstaan als een burgerinitiatief en voorziet in een behoefte in de samenleving, waarin de zorg voor mensen met geheugenverlies en dementie steeds meer door naasten en vrijwilligers gedragen moet worden.

 

Doelstelling

Het Odensehuis is een ontmoetingsplaats voor (thuiswonende) mensen met dementie èn hun naasten. Hierbij worden ook de mensen die op jonge leeftijd te maken krijgen met dementie en hun naasten niet vergeten. In het Odensehuis wordt gekeken naar de mogelijkheden en de kwaliteiten van de bezoekers. Het activiteitenaanbod is er op gericht dat mensen zich nuttig, gezien en begrepen voelen. 

In het Odensehuis moet niets en mag veel. Iedereen kan en mag zich thuis voelen en zijn zoals hij/zij is. Respect, erkenning, waardering en veiligheid zijn de kernwaarden. In het Odensehuis gaat het niet om ziektebeelden of symptomen. De ontmoeting met de mens als geheel, in al zijn/haar facetten staat centraal. Bezoekers worden aangesproken op zijn/haar kwaliteiten. Zo kan er een gesprek ontstaan over hoe het leven met dementie er uit ziet en welke persoonlijke ontwikkelingen mogelijk zijn. 

Het Odensehuis levert een bijdrage aan de verbetering van de maatschappelijke positie van oude en jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers; ze wil het maatschappelijk taboe op dementie doorbreken en de eigenwaarde/waardigheid van mensen met dementie verbeteren.

   

Werkwijze 

Voor deelname aan het Odensehuis is geen indicatie of diagnose nodig. Er worden geen dossiers aangelegd en het valt niet binnen het zorgstelsel. Hierdoor is het Odensehuis laagdrempelig. Bezoekers en naasten kunnen binnen de openingstijden inlopen wanneer ze willen en zo vaak en zo lang hij/zij zelf wil.
Bezoekers komen om een kopje koffie/thee met elkaar te drinken, voor de gezelligheid of om een gesprek met elkaar te voeren. Ook kunnen er ervaringen worden uitgewisseld en kan er informatie gevraagd worden. Bezoekers kunnen deelnemen aan activiteiten of even stoom afblazen. 

De activiteiten zijn er op gericht om de eigen mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. De activiteiten die worden aangeboden vinden plaats na overleg met de bezoekers.
Het Odensehuis geeft niet alleen informatie aan bezoekers en mantelzorgers, familieleden of vrienden, maar ook aan professionals. Er wordt gestreefd naar een goede samenwerking met andere zorgpartijen. 

 

Landelijk Platform

Om de Odensehuis beweging te ondersteunen is in 2016 het Landelijk Platform Odensehuizen opgericht. In dit platform werken de Odensehuizen samen. 

Het Landelijk Platform Odensehuizen is opgericht om: 

  • De Odensehuizen in stand te houden en te ondersteunen
  • De belangen te behartigen bij landelijke organisaties als bijvoorbeeld VNG, ministerie van VWS, zorginnovatiefonds, verzekeraars en diverse maatschappelijke organisaties.
  • Relevant en wetenschappelijk praktijkgerichtonderzoek te bevorderen
  • Zich in te zetten voor fondswerving bij landelijk opererende fondsen
  • De filosofie en kernwaarden van de Odensehuizen uit te dragen
  • De ervaring en kennis van de leden onderling uit te wisselen

Het bestuur van het platform bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal Odensehuizen. Daarnaast is er overleg tussen de verschillende coördinatoren van de Odensehuizen. Ze delen hun kennis en ervaringen en werken zo verder aan het inhoudelijk vormgeven van het gedachtegoed en de praktijk van Odensehuizen.

 

Verbindingen

Een Odensehuis streeft naar goede samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente, thuiszorgorganisaties, ouderenverenigingen, ziekenhuizen (geriaters), zorginstellingen. Daarnaast legt een Odensehuis contact met basisscholen in de omgeving van het Odensehuis, met opleidingen voor stageplaatsen of projectplekken (te denken valt aan MBO en HBO opleidingen, gericht op zorg of activiteiten, met conservatoria en kunstacademies) , met musea etc. Dit om een zo groot mogelijk aanbod aan activiteiten te kunnen bieden.

Contact

Scharmbarg 35
9407 EA Assen
06-39186618
Coördinator: Habiba Aharouil

Socialmedia