Doelstellingen

 

Het Odensehuis is een ontmoetingsplaats voor (thuiswonende) mensen met dementie én hun naasten. Hierbij worden ook de mensen die op jonge leeftijd te maken krijgen met dementie en hun naasten niet vergeten. In het Odensehuis wordt gekeken naar de mogelijkheden en de kwaliteiten van de bezoekers. Het activiteitenaanbod is er op gericht dat mensen zich nuttig, gezien en begrepen voelen.

In het Odensehuis moet niets en mag veel. Iedereen kan en mag zich thuis voelen en zijn zoals hij/zij is. Respect, erkenning, waardering en veiligheid zijn de kernwaarden. In het Odensehuis gaat het niet om ziektebeelden of symptomen. De ontmoeting met de mens als geheel, in al zijn/haar facetten staat centraal. Bezoekers worden aangesproken op zijn/haar kwaliteiten. Zo kan er een gesprek ontstaan over hoe het leven met dementie er uit ziet en welke persoonlijke ontwikkelingen mogelijk zijn.

Het Odensehuis levert een bijdrage aan de verbetering van de maatschappelijke positie van oude en jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers; ze wil het maatschappelijk taboe op dementie doorbreken en de eigenwaarde/waardigheid van mensen met dementie verbeteren.

Missie & Visie


Missie

Het Odensehuis vindt het belangrijk dat mensen met dementie een waardevolle plaats in nemen in onze samenleving en zolang mogelijk thuis kunnen wonen. Hiervoor biedt het Odensehuis een inloophuis van, voor en door mensen met dementie en geheugenverlies en hun naasten.
Het Odensehuis geeft een stem aan mensen met dementie en mantelzorgers krijgen door ons huis een platform aangeboden.

Visie
Een Odensehuis heeft het karakter van een huiskamer, waarin ondersteunende en creatieve activiteiten ondernomen kunnen worden. Bezoekers kunnen in een ongedwongen sfeer hun gedachten afleiden van of meer inzicht krijgen in hun ziekte.
Bezoekers voeren zolang mogelijk zelf de regie over hun leven en kunnen werken aan de opbouw van een sociaal netwerk. Het Odensehuis biedt steun aan mantelzorgers/naasten zodat zij de zorg voor de dementerende op maat  kunnen vormgeven.
Het Odensehuis is ontstaan als een burgerinitiatief en voorziet in een behoefte in de samenleving, waarin de zorg voor mensen met geheugenverlies en dementie steeds meer door naasten en vrijwilligers gedragen moet worden.

Werkwijze

 

Voor deelname aan het Odensehuis is geen indicatie of diagnose nodig. Er worden geen dossiers aangelegd en het valt niet binnen het zorgstelsel. Hierdoor is het Odensehuis laagdrempelig.
Bezoekers en naasten kunnen binnen de openingstijden inlopen wanneer ze willen en zo vaak en zo lang hij/zij zelf wil. Bezoekers komen om een kopje koffie/thee met elkaar te drinken, voor de gezelligheid of om een gesprek met elkaar te voeren. Ook kunnen er ervaringen worden uitgewisseld en kan er informatie gevraagd worden. Bezoekers kunnen deelnemen aan activiteiten of even stoom afblazen.
De activiteiten zijn er op gericht om de eigen mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. De activiteiten die worden aangeboden vinden plaats na overleg met de bezoekers.
Het Odensehuis geeft niet alleen informatie aan bezoekers en mantelzorgers, familieleden of vrienden, maar ook aan professionals. Er wordt gestreefd naar een goede samenwerking met andere zorgpartijen.

De vrijwilligersgroep

vrijwilligersgroep-OHA800x600

Het Odensehuis Assen is een inloophuis voor mensen met dementie of geheugenverlies en hun naasten. Naast een gezellige, veilige plek waar bezoekers een kopje koffie/thee kunnen drinken en ervaringen kunnen delen, biedt het Odensehuis ook een aantal dagdelen per week activiteiten aan waar bezoekers en hun naasten aan kunnen deelnemen.
Door een groep enthousiaste vrijwilligers, samen met twee coördinatoren wordt geprobeerd een gevarieerd aanbod van activiteiten samen te stellen: te denken valt aan muziek, creativiteit, wandelen, spelletjes, gezamenlijk lunchen etc. Op enkele dagen zijn er vaste activiteiten: zie daarvoor de pagina met het activiteiten-programma.

 

Habiba Aharouil

Coördinator

Het bestuur:

 

Het huidige bestuur bestaat uit Margreet Boersma (voorzitter), Henri Ploeg (penningmeester) en Frida Dreves (secretaris), Ruud Dirkse (alg.bestuurslid).

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor gemaakte kosten, alsmede geen vergoeding voor hun functie, zoals het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen. De beroepskracht wordt betaald volgens de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening.